WELLCOME

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

Card image cap
ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Card image cap
ระบบฐานข้อมูลผู้ประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
Card image cap
ระบบบันทึกคำรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
Card image cap
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ e-SAR

ติดต่อสอบถาม

  • ที่อยู่ : 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  • โทรศัพท์ : 074-609652
  • Email : qa-tsu@hotmail.com
  • facebook : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ม.ทักษิณ