ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
พัฒนาโดย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา